Skip to content

درباره نیل یوس

برگزاري جلسات مشاوره رايگان براي متقاضيان به همراه خانواده ها ، توضيح شفاف و توام با صداقت كاري به داوطلبين ازشرايط و هزينه هاي تحصيل در مقاطع مختلف و شهرهاي مختلف كشور تركيه بر اساس تجربه و علم و اگاهي به روز ازشرايط دانشگاه ها ، تا اين كه متقاضيان بتوانند بر اساس اين مشاوره و بر اساس توانايي مالي و علمي خود گزينه مورد نظرخود را با اگاهي قبلي از شرايط موجود انتخاب نمايند، بعد از عقد قرارداد توسط موسسه با داوطلبين و متقاضيان تمام خدمات مربوطه تا مرحله اخذ پذيرش با در نظر گرفتن رضايت متقاضي انجام مي گيرد .
متقاضيان بعد از اخذ پذيرش نيز از راهنمايي و پشتيباني موسسه برخوردار مي شوند تا مراحل ثبت نام در دانشگاه مورد نظربه اتمام برسد.