شرایط پذیرش در دانشگاه های ترکیه

براي پذيرش در تمام دورههاي كارشناسي در تركيه اخذ ديپلم معتبر دبيرستان و نمره كافي در آزمونهاي پذيرش دانشجو با عنوان YGSو LYSمورد نياز است. اين آزمونها درواقع آزمونهاي متمركزي هستند كه توسط مركز انتخاب و پذيرش دانشجويان (OSYM) برگزار ميشوند كه اين مركز تحت نظارت شوراي آموزش و پرورش تركيه است. آزمون (YGS) معمولا در خلال ماه آوريل و آزمون LYS) )معمولا در خلال ماه ژوئن و به صورت هماهنگ در سراسر كشور برگزار ميشود.

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 2021-2020

طبق اين ليست در مورد دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت در تركيه تغييراتي به وجود آمده و دانشگاه يدي تپه ديگر تاييد نيست. و دانشگاه هايي چون قاضي ، سليمان دميرل وكاتبازمير به ليست اضافه شده است.جمعا ۹دانشگاه تركيه مورد تاييدوزارت بهداشت هستند كه٣دانشگاه فقط در زمينه رشته دندانپزشكي مداركشان پذيرفته خواهد شد

Ankara Universityدانشگاه آنکارا

Ataturk universityدانشگاه آتاترک ارزروم

Ege universityدانشگاه اگه ازمیر

Hacettepe universityدانشگاه حاجت تپه

Istanbul Universityدانشگاه استانبول

Koc Universityدانشگاه کوچ

Suleyman Demirel Universityدانشگاه سلیمان دمیرل(فقط دندان پزشکی)

Gazi Universityدانشگاه قاضی(فقط دندان پزشکی)

Izmir Katip Celebi Universityدانشگاه کاتب جلبی ازمیر(فقط دندان پزشکی)